Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.10.2020 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 /III POSTĘPOWANIE/

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 760080-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 760080-N-2020 z dn. 01.12.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów III.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów III SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dowóz dzieci.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dzieci.pdf

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.10.2020 Odpowiedź na zapytania do siwz.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.10.2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFBOS.271.10.2020 Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY:

PDFPismo BOS.271.10.2020 Informacja o odrzuceniu oferty nr 2.pdf

PDFPismo BOS.271.10.2020 Informacja o odrzuceniu oferty nr 2 SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFPismo BOS.271.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510556302-N-2020 z dn. 28.12.2020 r..pdf

Wersja XML