Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

Zarządzenie Nr 0050/455/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12  kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z podziałem na dwa obszary tematyczne:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021.pdf (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021.pdf (plik w formie dostępnej)

Zarządzenie:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (plik w formie dostępnej)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Popielowie do 5 czerwca 2021 r. zostało przedłużone polecenie pracy zdalnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej. (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zaproszenie Wójta Gminy Popielów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2021 z dnia 24-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2021 z dnia 24-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.pdf (plik w formie dostępnej)


Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych, z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (skan)
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (plik w formie dostępnej)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia: 
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (skan)
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (plik w formie dostępnej)

Zarządzenie:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf (plik w formie dostępnej)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Popielowie do 5 czerwca 2021 r. zostało przedłużone polecenie pracy zdalnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej. (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego


WÓJT GMINY POPIELÓW
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr XXVIII /196/2020  Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada  2020 roku.

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

5. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 21 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

PDFZAPROSZENIE WÓJTA GMINY do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf

PDFformularz-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-komisji-konkursowej-powolywanej-w-celu-opiniowania-ofert-zlozonych-w-ogloszonym-otwartym-konkursie-ofert-na-zlecenie-.pdf
DOCformularz-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-komisji-konkursowej-powolywanej-w-celu-opiniowania-ofert-zlozonych-w-ogloszonym-otwartym-konkursie-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-2021-roku.doc

PDF20 - KLAUZULA INFORMACYJNA - Komisja konkursowa realizacja zadania publicznego.pdf


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2020 z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2020 z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf (plik w formie dostępnej)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2020 z dnia 31-12-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2020 z dnia 31-12-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (plik w formie dostępnej)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2021 z dnia 26-01-2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2021 z dnia 26-01-2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury.pdf (plik w formie dostępnej)


 

Wersja XML