Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap I

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

PDFogloszenie_26874.pdf

PDFZapytanie ofertowe - nadzór Budowa ścieżki - etap I.pdf

PDFZapytanie ofertowe - nadzór Budowa ścieżki - etap I SKAN.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia.pdf

PDFInformacja z otwarcia SKAN.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SKAN.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML