Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr X-51-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-52-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf

PDFZałącznik do uchwały nr X-54-2019 - Bilans skonsolidowany.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-61-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji.pdf

Wersja XML