Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja punktu skupu złomu”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE W związku z  art. 61 § 4, art. 49 i 49a,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego   (  Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 )    oraz art. 73 ust 1   ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko   ( Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05  ); z a w i a d a m i a m, że  w dniu 05.02.2021r  na wniosek   Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL-MAX, Monika Kasprzyk, ul. Dworcowa 98, 46-090 Popielów; wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą; „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1  obręb Popielów.

Inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  z dnia 10 września 2019r  (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26); § 3 ust. 2  pkt 83 ppkt a;  punkty do zbierania,    w tym przeładunku:  złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miejscowość  Popielów  posiada aktualny, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.   Inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego wsi Popielów.

Informuje się również, że pismem nr  BOS. 6220.1.2021.MM z dnia 12.03.2021r   Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie  w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.71.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.  w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 4275851, 77 4275852. Wgląd w dokumentację odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonym miejscu w budynku Urzędu.

Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Realizacja punktu skupu złomu.pdf

Wersja XML