Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr  120.72.2021 Wójta  Gminy  Popielów z dnia  8 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych  dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Popielowie

ZARZĄDZENIE Nr  120.72.2021  Wójta  Gminy  Popielów z dnia  8 kwietnia 2021r w sprawie ustalenia dodatkowych  dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Popielowie

                   Na podstawie  art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.),  art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 w związku z art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks  pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320)   zarządzam  co następuje:

§  1

Ustalam pracownikom Urzędu Gminy w Popielowie dodatkowe dni wolne od pracy za święto przypadające w sobotę:

 1. dzień 4 maja 2021r. (wtorek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.
 2. dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

§  2

 1. Realizację zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. organizacyjno-osobowych.
 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Popielów.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu i poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZARZĄDZENIE Nr  120.72.2021  Wójta  Gminy  Popielów z dnia  8 kwietnia 2021r w sprawie ustalenia dodatkowych  dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Popielowie
 

Wersja XML