Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ”Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

Popielów, 05.07.2021r.
Herb Gminy Popielów
Wójt Gminy Popielów
Nr sprawy BOS.6220.3.2021.RZ

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

W związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam, iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice ”, Wójt Gminy Popielów w dniu 05.07.2021 r. wydał postanowienie nr BOS.6220.3.2021.RZ, którym zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, w tym opiniach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Referacie Budownictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, 46-090 Popielów, parter, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

 1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie
 2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Siołkowice
 3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów
 4. BIP Urzędu Gminy w Popielowie
 5. a/a

Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, www.popielow.pl

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ”Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

Wersja XML