Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

Popielów, 23.07.2021r.

Herb Gminy Popielów

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.6.2021.RZ.1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że w dniu 21.07.2021 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole, Wójt Gminy Popielów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów” planowanego w miejscowości Popielów.

Informuje się również, że pismem nr BOS.6220.6.2021.RZ.1 z dnia 23.07.2021 r. Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 427 5853.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:

 1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

 1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie - wywieszono w dniu 23.07.2021r.
 2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów- wywieszono w dniu 23.07.2021r.
 3. BIP Urzędu Gminy w Popielowie – zamieszczone w dniu 23.07.2021r.
 4. a/a

Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, www.popielow.pl

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

Wersja XML