Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.8.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38 (roboty budowlane)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38 (roboty budowlane)", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00134347/01 z dnia 02.08.2021 r. wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.8.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.8.2021.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.8.2021.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf
 

Wersja XML