Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”

Popielów, 12.08.2021r.

Herb Gminy Popielów

  Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.4.2021.RZ

Obwieszczenie

o podjęciu postępowania zawieszonego

                W związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów

zawiadamia

iż w dniu 12.08.2021 r. postanowieniem nr BOS.6220.4.2021.RZ podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”. W dniu 09.08.2021 r. wnioskodawca Ewa Nowicka Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, działająca w imieniu inwestora – Gminy Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, przedłożyła wymagany Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Informuje się również, że pismem nr BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 12.08.2021 r. Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w Referacie Budownictwa i ochrony środowiska, parter, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Data podania do publicznej wiadomości: 12.08.2021 r.

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

 1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie
 2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Siołkowice
 3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów
 4. BIP Urzędu Gminy w Popielowie
 5. a/a

Skan:
PDFObwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”

Plik w formie dostępnej:
PDFObwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”

Wersja XML