Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.11.2021.TJ „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie (II POSTĘPOWANIE)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021BZP 0016898201 z dnia 2021-09-03 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0016898201 z dnia 2021-09-03.pdf

PDFSWZ - Budowa ścieżki etap II-sig.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 A - Dokumentacja techniczna cz. I.zip

ZIPZałącznik Nr 1 B - Dokumentacja techniczna cz. II.zip

ZIPZałącznik Nr 1 C - Dokumentacja techniczna cz. III.zip

ZIPZałącznik Nr 1 D - Dokumentacja techniczna cz. IV.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.11.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.11.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.11.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2021BZP 0025114101 z dn. 29.102021 r..pdf
Wersja XML