Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/530/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w Popielowie działka 1106/116

Zarządzenie nr 0050/530/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z poźn. zm.) oraz zarządzenia Nr 0050/242/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na ogród przydomowy położoną w miejscowości Popielów działkę nr 1106/116 km. 2 obręb Popielów o powierzchni 0,1880 ha wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Informacja o wywieszeniu ww. wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie.

§3.

1. Czynsz za dzierżawę nieruchomości określonej w § 1 ustala się w wysokości 56,40 zł netto/miesięcznie kwota zwolniona z podatku VAT = 56,40 zł brutto/miesięcznie (wg stawki jednostkowej 0,03 zł/m²/miesięcznie).

2. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za powiadomieniem na piśmie (pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2022 r., następne 1 lutego każdego następnego roku).

3. Dzierżawca ponadto ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg deklaracji podatkowej.

§4.

Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skan:
PDFZarządzenie nr 0050/530/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w Popielowie działka 1106/116

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie nr 0050/530/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w Popielowie działka 1106/116
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050/530/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2021 r.

Wersja XML