Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.13.2021.TJ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/S 191-496121 z dnia 01.10.2021r. wraz z załącznikami, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazane dn. 27.09.2021 r. do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej):

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021-OJS191-496121-pl.pdf

PDFSWZ-sig.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik Nr 2A do SWZ - Projekt umowy (dla części 1).pdf

PDFZałącznik Nr 2B do SWZ - Projekt umowy (dla części 2).pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)..pdf

XMLZałącznik Nr 4a do SWZ - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml.xml

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu usług.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.docx

DOCXZałącznik Nr 10 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 11 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.13.2021.TJ Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ-sig.pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 04.11.2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 04.11.2021 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021-OJS191-496121-pl.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.13.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.13.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.13.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021-OJS240-632755-pl z dn. 10.12.2021 r..pdf

Wersja XML