Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025.

Popielów, 28.10.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.602. 5 .2021.RZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025.

Przedmiotem programu ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Popielów. Program określa w szczególności:

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie,

ul. Opolska 13, 46 - 090 Popielów, w pok. nr 14 lub na stronie na stronie internetowej urzędu www.bip.popielow.pl.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, tj. od 28.10.2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popielów.

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025.

PDFProgram ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025
 

 

Wersja XML