Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.17.2021 Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00267054/01 z dnia 12.11.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Zestawienie asortymentu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
7ZZałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie parametrów produktu potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla danej części.7z
ZIPZałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie parametrów produktu potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla danej części.zip
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf
 

Wersja XML