Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu 3 zestawów interaktywnych materiałów dydaktycznych wraz z dostawą i montażem dla 3 przedszkoli w Gminie Popielów (PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP w Karłowicach) w ramach realizowanego projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Nr umowy  o dofinansowanie RPOP.09.01.04-16-0004/19-00 z późn. zm.

PDFogloszenie_79343(1).pdf

PDFZapytanie ofertowe_urządzenia interaktywne.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy).docx

DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia).docx

PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego (UMOWA).pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SKAN.pdf

PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_79343.pdf

Wersja XML