Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.19.2021.TJ Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria Przyszłości - do szkół z terenu Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria Przyszłości - do szkół z terenu Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00340597/01 z dnia 31.12.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0034059701 z dnia 2021-12-31.pdf

PDFSWZ-sig.pdf

PDFZałącznik nr 1A do SWZ - Zestawienie asortymentu dla zadania cz. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 1B do SWZ - Zestawienie asortymentu dla zadania cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 1C do SWZ - Zestawienie asortymentu dla zadania cz. nr III.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 5A do SWZ - Zestawienie parametrów dla zadania cz. nr I.docx

DOCXZałącznik nr 5B do SWZ - Zestawienie parametrów dla zadania cz. nr II.docx

DOCXZałącznik nr 5C do SWZ - Zestawienie parametrów dla zadania cz. nr III.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.19.2021.TJ Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ-sig.pdf

PDFZałącznik nr 1C do SWZ - Zestawienie asortymentu dla zadania cz. nr III - POPRAWIONY.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy - POPRAWIONY.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego - POPRAWIONY.docx

DOCXZałącznik nr 5C do SWZ - Zestawienie parametrów dla zadania cz. nr III - POPRAWIONY.docx

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 21.01.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0001191901 z dnia 2022-01-11.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.19.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.19.2021.TJ Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFPismo BOS.271.19.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0009787801 z dnia 2022-03-24.pdf

Wersja XML