Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów z niepełnosprawnością do i z placówek oświatowych

Zasady pokrywania kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkół reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy  obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 p.o., bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 2. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 p.o., a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Gmina Popielów obowiązek dowozu uczniów z niepełnosprawnością realizuje poprzez:

O wyborze rodzaju obowiązku gminy decyduje rodzic/opiekun prawny dziecka. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu do szkoły lub zwrotu kosztów zobowiązane są do złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Popielowie. Podstawą zorganizowania dowozu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika w szczególności rodzaj niepełnosprawności ucznia. Aktualne orzeczenie jest jednym z załączników wymaganych do wniosku.

Podstawa prawna

 1. Art. 39 i 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty

 1. WNIOSEK w sprawie dowozu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością pdf, docx
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego
 3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół/ośrodków  wychowawczych)
 4. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13

Kontakt:
tel. 77 4275822 lub 35 ; e-mail:

Wersja XML