Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.3.2022.TJ „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”

Na postawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) Zamawiający tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach powierzył pomocnicze działania zakupowe, tj. przeprowadzenie niniejszego postępowania Gminie Popielów. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy Gmina Popielów w niniejszym postępowaniu działa jako Pełnomocnik Zamawiającego.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego  na podwoziu z napędem 4 x 4", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00087919/01 z dnia 2022-03-16 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0008791901 z dnia 2022-03-16.pdf

PDFSWZ - Samochód OSP Karłowice-sig.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 3A - Zestawienie parametrów produktu potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy (po modyfikacji).pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 29.03.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0009376901 z dnia 2022-03-22.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO II:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ II-sig.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO III / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ III-sig.pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 31.03.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31.03.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0010074601 z dnia 2022-03-28.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.3.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0014438601 z dnia 2022-05-04.pdf

Wersja XML