Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.4.2022.BK Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00090459/01 z dnia 2022-03-18 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna (wszystkie części).zip
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.zip
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFPismo BOS.271.4.2022.BK Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.4.2022.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.4.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.4.2022.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf
 

 

Wersja XML