Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.5.2022.TJ „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu" (II POSTĘPOWANIE)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00096854/01 z dnia 2022-03-24 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0009685401 z dnia 2022-03-24.pdf

PDFSWZ Szatnia Karłowice-sig.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.5.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.5.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.5.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0012531401 z dnia 2022-04-19.pdf 

Wersja XML