Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 24 stycznia 2008r.
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-100-2008 z dnia 24 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia GPRPA na rok 2008.doc
DOCzałącznik do uchwały Nr XV-100-2008 z dnia 24 stycznia 2008r.doc
DOCwzór wniosku o dofinansowanie programów profilaktyki.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-101-2008 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XV-102-2008 z dnia 24 stycznia 2008r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2008.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-103-2008 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcie kredytu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-104-2007 w sprawie nadania nazwy ulicy w Karłowicach część działki nr 269 42 km2.doc
JPEGzał do uchwały Nr XV-104-2007.jpg
DOCUchwała Rady Gminny Nr XV-105-2008 z dnia 24 stycznia 2008 r w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały.doc


 DOCXPLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2008.docx
 DOCPLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU na rok 2008.doc
 DOCPLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDNOŚCI I SPRAW SPOŁECZNYCH.doc

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 21 lutego 2008r.

RTFUchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.rtf
DOCUchwała rady gminy Nr XVI-107-2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV-203-2005.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-108-2008 z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-109-2008 z dnia 21 lutego 2008r w sprawie określenia zasad zbywania,nabywania, obciążania nieruchomości.doc 

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 27 marca  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-112 -2008 z dnia 27 marca 2008r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2008.doc
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr XVII-112-2008.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-113-2008 z dnia 27 marca 2008- w sprawie wprowadzenia zmiany- utworzenia rachunków dochodów własnych.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVII-114-2008 z dnia 27 marca 2008r.w sprawie zmiany w budżecie.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-115-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr I-4-2006.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-116-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wystapienia ze ZGŚO.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII -117- 2008 z dnia 27 marca 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII 109 2008.doc

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 17 kwietnia  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-118-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy i udzielenia absolutorium.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-119-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVIII-120-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-121-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc


Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 29 maja   2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-122-2008 z dnia 29 maja 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-123-2008 z dnia 29 maja 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-124-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-126-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-127-2008 z dnia 29 maja 2008r w sprawie ustalenie miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójtowi Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-128-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Popielów i dalszej kontynuacji budowy wałów.doc
DOCZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XIX-128-2008.doc

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 26 czerwca   2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-129-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Z wiedzą w przyszłość.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-130-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Moje przedszkole oknem na świat.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-131-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-132-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zabezpieczenia umowy na dofinansowanie projektu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-133-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania za 2007 rok-SCKTiR.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-134-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania GBP za 2007 rok.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-135-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX- 136-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr XX- 137 -2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-138-2008 z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmiany do uchwały Nr VIII 50 2007 z dnia 22 maja 2007.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-139-2008 z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-140-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX-262-2006.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-141-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Aktywne kobiety trzonem rodziny.doc

 

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 11 września  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-142-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przyjęcia do rezalizacji projektu-Aktywne Kobiety Trzonem Rodziny.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-143-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu-POKL-Moje przedszkole.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-144-2008 z dnia 11 września 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII 109 2008.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-145-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-146-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-147-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Popielów do Rady Programowej.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-148-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-149-2008 z dnia 11 września 2008r. udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu Dolina.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-150-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Samorządu Województwa Opolskiego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-151-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP.doc
DOCzał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-151-2008.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-152-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu strzeleckiego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-153-2008z dnia 11 września 2008r. - w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków-boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum.doc

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 30 października   2008r.
 

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXII-154-2008 z dnia 30 października 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-155-2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-156-2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-157-2008 z dnia 30 paxdziernika 2008r w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr IX-61-2007.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII -158- 2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII- 159-2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII- 160-2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej polożonej w Lubieniach przy ulicy Popielowsk (1).doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-161-2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny budynku jednorod.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-162-2008 z dnia 30 października 2008r - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009.doc

Uchwała Rady Gminy podjeta na nadzwyczajnych obradach sesji z dnia 21 listopada   2008r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIII-163-2008 z dnia 21 listopada 2008r. w sorawie zmian w budżecie gminy na 2008r.xls 

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 4 grudnia  2008r.
 
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-164-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc 
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-165-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowegozaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-166-2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.doc
DOCUchwała Rady gminy Nr XXIV-167-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-168-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-169-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości zabudow.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-170-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIV-171-2008 z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie -zmian w budżecie.xls

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 30 grudnia  2008r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXV-172-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV- 173- 2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2009.doc
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXV-173-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.doc
DOCUchwała rady Gminy Nr XXV-174-2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-175-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku mieszkaniowego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-176-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-177-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do URG XVIII-121-2008 z 17 kwietnia 2008.docUchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 8 stycznia 2009r.

 XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVI-178-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. - w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-179-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie gminy do projektu.doc

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML