Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.7.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00138473/01 z dnia 2022-04-28 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0013847301 z dnia 2022-04-28.pdf

PDFSWZ Polski Ład Popielów-sig.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Zmiana SWZ-sig.pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24.05.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0015589401 z dnia 2022-05-12.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 00175235 z dnia 2022-05-25.pdf

Wersja XML