Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.9.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00191666/01 z dnia 2022-06-02 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08da4487-ed99-1234-bf84-28000c664f87.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zestawienie asortymentu).pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 5.1. do SWZ - dla części 1.docx
DOCXZałącznik nr 5.2. do SWZ - dla części 2.docx
DOCXZałącznik nr 5.3. do SWZ - dla części 3.docx
DOCXZałącznik nr 5.4. do SWZ - dla części 4.docx
DOCXZałącznik nr 5.5. do SWZ - dla części 5.docx
DOCXZałącznik nr 5.6. do SWZ - dla części 6.docx
DOCXZałącznik nr 5.7. do SWZ - dla części 7.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA (część 2, 3, 4, 5 i 6)

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 3, 4, 5 i 6-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 1 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 7

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o wyborze oferty w części 1 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 7 (BIP)-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1-sig.pdf
 

 

Wersja XML