Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.10.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00199099/01 z dnia 2022-06-08 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08da4924-2471-b9ad-6e75-33000d710ab1.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie asortymentu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie parametrów.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.10.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.10.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.10.2022.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.10.2022.BK Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf
 

Wersja XML