Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.12.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00209770/01 z dnia 2022-06-15 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08da4dd2-894e-1da7-0c0a-23000dc4844f.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu usług.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.docx
DOCXZałącznik Nr 10 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 11 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf
 

Wersja XML