Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 30 czerwca 2022 roku

Skany:

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/349/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/350/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/351/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/352/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2022/2023

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/354/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/355/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/356/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/357/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/358/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/359/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 r. opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/360/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/361/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/361/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/363/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/349/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/350/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/351/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/352/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/353/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2022/2023

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/354/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/355/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/356/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/357/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/358/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/359/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 r. opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/360/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/361/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/361/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII/363/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie

Wersja XML