Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012

Uchwały z  obrad sesji  26 stycznia 2012 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-93-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-94-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.pdf
PDFzał nr 1.pdf
PDFzał nr 2.pdf
PDFzał. Nr 3.pdf
PDFzał nr 4.pdf
PDFzał nr 5.pdf
PDFzał nr 6.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XIV-95-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-96-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 269 16 km.2 Karłowice.doc
DOCXUchwała Nr XIV-97-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie zatwierdzenia planów racy komisji na rok 2012.docx
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr XIV-97-2012.docx
DOCzał Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XIV-97-2012.doc
DOCzał nr 3 do uchwały Nr XIV-97-2012.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XIV-98- 2012 z dnia 26.01.2012 r w sprawie przyznania dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.docx
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XIV-99- 2012 z dnia 26.01.2012 r w sprawie przyznania dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-100-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie zaliczenia dróg miejscowości Popielów do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFzał nr 1 c.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV- 101-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Alkoholowej.doc
DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XIV-101-2012 z dnia 26.01.2012.doc
 

 Uchwały z  obrad sesji  22 marca 2012 r. 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-102-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-103-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
DOCUchwała Nr XV-104-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XV-105-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-106-2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-107-2012 sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny w Karłowicach dz 269 57 budynek nr 6.doc
 

 Uchwały z  obrad sesji  26 kwietnia 2012 r. 

DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-108-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok-SCKTiR.doc
PDFsprawozdanie finasowe SCKTiR za 2011 r.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-109-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok-GBP.doc
PDFSprawozdanie finansowe GBP.pdf
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XVI.110.2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-111.2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr XVI-112-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-113-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla SCKTiR.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVI-114-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
DOCXzał do uchwały Nr XVI.115.2012.docx
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XVI.116.2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy Popielów w procesie współpracy.docx

 Uchwały z  obrad sesji  21 czerwca 2012 r. 


DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-117-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011rok.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-118-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVII-119-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
DOCUchwała Rady Gminy NrXVII-120-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy za 2011 rok.doc
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XVII-120-2012.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-121-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-122-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI-111-2012 z dnia 26.04.2012 r..pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-123-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVII-124-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
 

 Uchwały z  obrad sesji  27 lipca  2012 r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XVIII-125-2012- z dnia 27.07.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVIII -126-2012 z dnia 27.07.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls

Uchwały z  obrad sesji  13.09.  2012 r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIX-127-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr nr XIX-128-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-129-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa -RAZEM.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-130-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania Budowa tranzytu.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-131-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-132-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-133-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 269 25 km.2 Karłowice (1).doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-134-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 333 2 km.1 Lubienia.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-135-2012 z dnia 13.09.2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 333 3 km.1 Lubienia.doc
PDFOferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia przyjaciół Popielowa ?RAZEM? na realizację zadania publicznego Pod zielonym listkiem - miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej.pdf
PDFOferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia przyjaciół Popielowa RAZEM na realizację zadania publicznego Pod zielonym listkiem - miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej.pdf


Uchwały z  obrad sesji  25.10.  2012 r.

DOCXUchwała Rady Gminy Nr XX-136-2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów.docx
DOCzał do uchwały Nr XX-136-2012.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-137-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XX-138-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XX-139-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-140-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-141-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków dla nauczycieli .pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-142-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-143-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.doc

Uchwały z  obrad sesji  28.11.  2012 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-144-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-145-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-146-2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-147-2012 z dnia 28.11.2012 w sparwie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-148-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-149-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-150-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-151-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2013 r..doc.pdf
PDFzał do uchwały nr XXI-151-2012.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-152-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-153-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-153-2012 .pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-154-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie odpłatnego nabycia działki.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-155-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-156-2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XX-136-2012.docx.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-157-2012 w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa na lata 2012-2027.docx.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-158-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie uchylenia uchwały XX-141-2012.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-159-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatków nauczycielom.pdf

Uchwały z  obrad sesji  28.12.  2012 r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXII-160-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXII-161-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-162-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.pdf
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXII-163-2012 z dnia 28.12.2012r sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013.docx
DOCzał do Uchwały Nr XXII-163-2012 z dnia 28.12.2012 r.doc
PDFUchwała Nr XXII-164-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-166-2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-167-2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasada na jakich sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży-1.doc
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML