Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013

Obrady Sesji w dniu 31 stycznia 2013 r

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-168-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie uchwalenia GPRPA na 2013 r..doc.pdf
DOCzałącznik do Uchwały Nr XXIII-168-2013.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIII-169-2013 z dnia 31.01.2013w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-170-2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia.doc.pdf
PDFUchwała Nr XXIII -171-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie zatwierdzenia planów racy komisji na rok 2013.docx.pdf
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr XXII-171-2013.docx
DOCzał Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII-171-2013.doc
DOCzał nr 3 do uchwały Nr XXIII-171-2013.doc

 Obrady sesji w dniu 21 marca 2013 r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIV-172-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIV-173-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-174-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-175-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-176-2013 z dnia 21 03 2013r w sprawie przyznania dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.docx.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-177-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-178-2012 z dnia 21.03.2013 r w sprawie skargi na działalność GOPS docx.docx.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-179-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej.doc.pdf

  Obrady sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04 2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w 2012 roku.docx.pdf
DOCXzałącznik do uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-181-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2012 rok-SCKTiR.doc.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXV-181-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-182-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2012 rok-GBP.doc.pdf
PDFzał do uchwały Nr XXV-182-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-183-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.docx.pdf
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXV-184-2013 z dnia 25.04.2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-185-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność GOPS.pdf
DOCXzał do uchwały Rady Gminy Nr XXV-185-2013 z dnia 25.04.2013.zdocx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-186-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-165-2012.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013r w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-188-2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie przystapienia do porozumienia.doc.pdf
DOCZałącznik do Uchwały XXV-188-2013 w sprawie utworzenia strony internetowej Aglomeracji Opolskiej.doc

   Obrady sesji w dniu 29 maja 2013 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-189-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-190-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do wiloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał 1 do Uchwały Rady gminy Nr XXVI-190-2013 z dnia 29-05-2013 w sprawie wprow zmiany do WPF.pdf
PDFZał 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI-190-2013 z dnia 29-05-2013 w sprawie wprow zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-191-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-191-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu.doc.pdf

  Obrady sesji w dniu 19 czerwca  2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-192-2013 z dnia19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r..doc.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-193-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tyt. wykonania budżetu gminy za 2012 rok.docx.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-194-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 201-2012.docx.pdf
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXVII-194-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 012-2015 z perspektywą do 2019 r..docx.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXI-150-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-197-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy za 2012 rok.doc.pdf
PDFzał do uchwały Nr XXVII-197-2013.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-198-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu gminy na rok 2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-199-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-200-2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru.doc.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-201-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu.doc.pdf
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXVII-202-2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku -w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.docx
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-202-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 2 do UchwałyRady Gminy Nr XXVII-202-2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
DOCXObjaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.docx

 

   Obrady sesji w dniu  29 sierpnia  2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-203-2013 z dnia 29-08-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXIX-167-2012.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-204-2013 z dnia 29-08-2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-205-2013 z dnia 29-08-2013 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Popielów publicznych przedszkoli.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-206-2013 z dnia 29-08-2013 w sprawie wspólpracy partnerskiej z Gminą Krakovany w Republice Czeskiej .pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-207-2013 z dnia 29-08-2013 w sprawie wspólpracy partnerskiej z Gminą Krakovany w Republice Słowackiej.pdf

   Obrady sesji w dniu  26 września  2013 r.

PDFUchwała.Rady Gminy NrXXX.208.2013 z dnia 26.09.2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy .pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-209-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX-209-2013 Rady Gminy Popielów z 26 września 2013 roku w sprawie wprowadzena zmiany do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX-209-2013 Rady Gminy Popielów z 26 września 2013 roku w sprawie wprowadzena zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-210-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie wysokości zasad dotacji celowej.dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce pdf.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-211-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie wyrażenia woli przystapienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-212-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf
DOCzał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX-212-2013 z dnia 26.09.2013.doc
DOCzał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX-212-2013 z dnia 26.09.2013.doc|
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-213-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX-206-2013 z dnia 29.08.2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-214-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Popielów publicznych przedszkoli.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-215-2013 z dnia 26.09.2013 r.zmiana -opłaty pas drogowy.pdf
 

    Obrady sesji w dniu  28 października  2013 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-216-2013 z dnia 28.10.2013 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

 Obrady sesji w dniu  30 grudnia  2013 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-217-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2014 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-217-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-218-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-219-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-220-2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-221-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.pdf

 Obrady sesji w dniu  28 listopada  2013 r.

PDFUchwałą Rady Gminy Nr XXXIII-222-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-223-2013 Rady Gminy Popielów z 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-223-2013 Rady Gminy Popielów z 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
DOCXobjaśnienia.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-224-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-225-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia planu pracy rady na 2014 r..pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-225-2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy-1.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-224-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2013.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-227-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do załatwiania spraw z zakresu administracji publicxznej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr 0050-228-2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 1.02.2013


 

DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04 2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w 2012 roku.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-185-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi.doc.pdf
DOCzał do uchwały Nr XXVI-191-2013.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-215-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-204-2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-217-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-218-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXII - 220-2013 z dnia 28.11.2013 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2014.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-221-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-352-2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy NR 0050-399-2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-434-2013 z dnia 27.09.2013 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2013 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2013 z dnia 15.11.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-451-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-453-2013 z dnia 6.12.2013 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-454-2013 z dnia 6.12.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-459-2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-460-2013 z dnia 23.12.2013 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-434-2013 Wójta Gminy Popielów z 27 września 2013 roku - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Progn.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realzacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi.pdf
PDFZał do Uchwały Rady Gminy NR XXXVII-265-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy nr XXXVII-266-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnowego SCKTiR za 2013 r..pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-266-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy nr XXXVII-267-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnowego GBP za 2013 r..pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-267-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-268-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-268-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-269-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-270-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-271-2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-241-2014.pdf
 
Wersja XML