Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy rok 2014

Uchwały z odbrad sesji z dnia 30 stycznia 2014 roku

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-229-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.doc
DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-229-2014.doc
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XXXIV-230-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-231-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZał nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXIV-231-2014 z 30-01-2014 - wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-232-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-233-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2014.pdf
PDFzał nr 1 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf
PDFzał Nr 2 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf
PDFzał nr 3 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 z dnia 30.01.2014 w maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 z dnia 30.01.2014 w maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-236-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-237-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-238-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-239-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie skargi-1.docx

PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki za 2013 rok.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.pdf



Uchwały z odbrad sesji z dnia 5 marca  2014 roku 

PDFUchwała Rady Gminy NR XXXV-240-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-242-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Popielów środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-243-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy .pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-244-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Popielów w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-245-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Stare Siołkowice w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-246-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowe Siołkowice w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-247-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lubienia w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-248-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kaniów w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-249-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Popielowska Kolonia w języku mniejszości narodowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-250-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-250-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-251-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-252-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-253-2014 z dnia 5.03.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy.pdf

Uchwały z odbrad sesji z dnia 27 marca  2014 roku  

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-254-2014 z dnia 27 03 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-255-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27 03 2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFUchwała Rady gminy Nr XXXVI-257-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu WUP pn.Powrót do zatrudnienia.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27 03 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-259-2014 z dnia 26.03.2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-260-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywainia -Pomoc gminy na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-260-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania -Pomoc gminy na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-260-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania -Pomoc gminy na lata 2014-2020.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-261-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przystąpienia do programu pn.Opolska Karta Rodziny.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-262-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Budowa uzytecznych usług ePUAP.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27 03 2014 w sprawie wprowadzenia zmiany siedzib OKW.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-264-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Kaniów.pdf

Uchwały z odbrad sesji z dnia 24 kwietnia  2014 roku  

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realzacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi.pdf
PDFZał do Uchwały Rady Gminy NR XXXVII-265-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy nr XXXVII-266-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2013 r..pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-266-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy nr XXXVII-267-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2013 r..pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-267-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-268-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-268-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-269-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-270-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-271-2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-241-2014.pdf

Uchwały z odbrad sesji z dnia 26 czerwca  2014 roku  
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-272-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-273-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tyt. wykonania budżetu za rok 2013.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-274-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy za 2013 rok.doc
PDFZał nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-274-2014 z 26-06-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-275-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-276-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-277-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-278-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-279-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-280-2014 z dnia 26.06.2014 w spprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-281-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-148-2012.pdf
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-282-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja utrzymania strony internetowej.docx
PDFUchwała Rady Gminy NR XXXVIII-283-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-284-2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZał nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-284-2014 z 26-06-2014 - wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf

Uchwały z odbrad sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku  

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-285-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-286-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-287-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej zamku w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-288-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-289-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-290-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf

Uchwały z odbrad sesji z dnia  7 listopada  2014 roku  

PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-293-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami na 2015 r.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-2014.doc Program Współpracy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIL-294-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorewe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015.pdf
PDFzał do Uchwały Nr XLI-294-2014 z dnia 7-11-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-295-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015r..pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-296-2014 z dnia 7-11-2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-297-2014 z dnia 7-11-2014 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-298-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stwowarzyszenia -Razem na realizację zadania ze środków UE.pdf
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XLI-299-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej na realizację zadania ze środków UE.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-300-.2014.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML