Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"

45-264 Opole, ul. Fieldorfa 6/1101

 

 

Przedmiar robót

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska

ADRES INWESTYCJI

:

Popielowska Kolonia - ul. Wiejska - dz. nr. 405 km 2

INWESTOR

:

Gmina Popielów

ADRES INWESTORA

:

46-090 Popielów, ul. Opolska 13

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

mgr. inż. Sebastian Wilisowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR

:

inż. Sebastian Raudzis

DATA OPRACOWANIA

:

Styczeń 2009

 

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

 

Lp.

Pozycje kosztorysowe

Nazwa

Uproszczone

Wartość

Jedn. miary

Ilość jedn.

Wskaźnik na jednostkę

Udział procentowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1 - 1

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY - KOD CPV 45111000

 

 

 

 

 

 

2

2 - 2

OBSŁUGA GEODEZYJNA KOD - CPV 45111000

 

 

 

 

 

 

3

3 - 8

ROBOTY ZIEMNE ULICA WIEJSKA - KOD CPV 45111000

 

 

 

 

 

 

4

9 - 16

JEZDNIA - KOD CPV 45233000

 

 

 

 

 

 

5

17 - 29

ZJAZDY I ZEJŚCIA NA POSESJE

 

 

 

 

 

 

6

30 - 31

REGULACJA ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

 

 

 

 

 

 

7

32 - 36

ZAGOSPODAROWANIE POBOCZY

 

 

 

 

 

 

8

37 - 39

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH

 

 

 

 

 

 

9

40 - 44

LIKWIDACJA WYSPY GRUNTOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM netto

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 

              Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej - ul. Wiejska w miejscowości Popielowska Kolonia, gm Popielów.

              Przewiduje się wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego i na warstwie odsączającej. Grubości warstw;

-   warstwa ścieralna z z asfaltobetonu - 0/12,8 mm, gr 5 cm,

-   podbudowa z kruszywa drogowego gr 30 cm,

-   warstwa odsączająca gr. 15 cm

 

              Przyjęte oznaczenia są zgodne z  Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Do Wspólnego Słownika Zamówień odwołują się zapisy Prawa zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych

 

             Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawei określenia met6od i popdstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U z 2004 r Nr 130 poz 1389 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

 

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KOLONIA POPIELOWSKA, UL. WIEJSKA

1

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY - KOD CPV 45111000

1 d.1

kalk. własna

Ustawianie, przestawianie i demontaż elementów organizacji ruchu na czas budowy

rycz.

 

 

 

 

1

rycz.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00

2

OBSŁUGA GEODEZYJNA KOD - CPV 45111000

2 d.2

kalk. własna

Obsługa geodezyjna budowy - przed, w trakcie i po zakończeniu zadania

rycz.

 

 

 

 

1

rycz.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00

3

ROBOTY ZIEMNE ULICA WIEJSKA - KOD CPV 45111000

3 d.3

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km

 

 

 

 

343.44/1000

km

0.34

 

 

 

 

 

RAZEM

0.34

4 d.3

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

5 d.3

KNR 2-01 0307-03 analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I PROFILOWANIE

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20

m3

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

12.20

6 d.3

KNNR 1 0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

1708.20*0.35

m3

597.87

 

 

 

 

 

RAZEM

597.87

7 d.3

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 15

m3

 

 

 

 

597.87

m3

597.87

 

 

 

 

 

RAZEM

597.87

8 d.3

KNNR 1 0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m

m3

 

 

 

 

597.87

m3

597.87

 

 

 

 

 

RAZEM

597.87

4

JEZDNIA - KOD CPV 45233000

9 d.4

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

10 d.4

KNNR 6 0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

11 d.4

KNNR 6 0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 0.5

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

12 d.4

KNNR 6 0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

13 d.4

KNNR 6 0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

14 d.4

KNNR 6 1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - nawierzchnie pod dywanik z asfaltobetonu

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

15 d.4

Kalkulacja własna

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię asfaltową

m2

 

 

 

 

1708.20

m2

1708.20

 

 

 

 

 

RAZEM

1708.20

16 d.4

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1545.20

m2

1545.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1545.20

5

ZJAZDY I ZEJŚCIA NA POSESJE

17 d.5

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.43

m2

98.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

98.43

18 d.5

KNR 2-01 0307-03 analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I PROFILOWANIE

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

m3

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

2.50

19 d.5

KNNR 1 0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

98.43

m3

98.43

 

 

 

 

 

RAZEM

98.43

20 d.5

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 15

m3

 

 

 

 

98.43

m3

98.43

 

 

 

 

 

RAZEM

98.43

21 d.5

KNNR 1 0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m

m3

 

 

 

 

98.43

m3

98.43

 

 

 

 

 

RAZEM

98.43

22 d.5

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

23 d.5

KNNR 6 0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

24 d.5

KNNR 6 0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 0.5

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

25 d.5

KNNR 6 0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

26 d.5

KNNR 6 0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

27 d.5

KNNR 6 1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - nawierzchnie pod dywanik z asfaltobetonu

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

28 d.5

Kalkulacja własna

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię asfaltową

m2

 

 

 

 

196.86

m2

196.86

 

 

 

 

 

RAZEM

196.86

29 d.5

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181.03

m2

181.03

 

 

 

 

 

RAZEM

181.03

6

REGULACJA ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

30 d.6

KNR 2-31 1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

szt.

 

 

 

 

8

szt.

8.00

 

 

 

 

 

RAZEM

8.00

31 d.6

S 219 1400-06 analogia

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 125 mm - dla kabli telekom.

m

 

 

 

 

5.50

m

5.50

 

 

 

 

 

RAZEM

5.50

7

ZAGOSPODAROWANIE POBOCZY

32 d.7

KNR 2-01 0209-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km

m3

 

 

 

 

343.44*0.05

m3

17.17

 

 

 

 

 

RAZEM

17.17

33 d.7

KNNR 1 0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

17.17

m3

17.17

 

 

 

 

 

RAZEM

17.17

34 d.7

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 15

m3

 

 

 

 

17.17

m3

17.17

 

 

 

 

 

RAZEM

17.17

35 d.7

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343.44

m2

343.44

 

 

 

 

 

RAZEM

343.44

36 d.7

KNNR 6 0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

343.44*00.05

m2

17.17

 

 

 

 

 

RAZEM

17.17

8

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH

37 d.8

KNR 2-21 0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym

m2

 

 

 

 

343.44*1.00*2

m2

686.88

 

 

 

 

 

RAZEM

686.88

38 d.8

Kalkulacja własna

Dowóz ziemi - pod wyrównanie terenu i nasiania traw

m3

 

 

 

 

686.88*0.05

m3

34.34

 

 

 

 

 

RAZEM

34.34

39 d.8

KNR 2-21 0402-05 analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z nawożeniem

m2

 

 

 

 

686.88

m2

686.88

 

 

 

 

 

RAZEM

686.88

9

LIKWIDACJA WYSPY GRUNTOWEJ

40 d.9

KNNR 1 0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

30.00

m3

30.00

 

 

 

 

 

RAZEM

30.00

41 d.9

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 15

m3

 

 

 

 

30.00

m3

30.00

 

 

 

 

 

RAZEM

30.00

42 d.9

KNNR 6 0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

60.00

m2

60.00

 

 

 

 

 

RAZEM

60.00

43 d.9

KNNR 6 0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

60.00

m2

60.00

 

 

 

 

 

RAZEM

60.00

44 d.9

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

m2

60.00

 

 

 

 

 

RAZEM

60.00